تماس با ما

شهرداری مرکز : 2-2268350

دفتر شهردار :

32222941 فاکس

32224868

32268354

32231866

حراست شهرداری :

32227030

32267650

32266916

32225018 فاکس

ارتباطات و امور بین الملل : 32232176

معاونت برنامه ریزی : 32223012

حقوقی :32239246

رفاه : 32230147

کارگزینی :32267830

کمیسیون ماده 100 : 32269253

حوزه خدمات شهری : 32268460

حوزه شهرسازی :

32264085

32231935

سازمان فرهنگی : 32264095

امور قرارداد ها : 32233181

معاونت حمل و نقل  :32236410

نقلیه : 32232857

املاک : 32234994

 

مدیریت بازرسی  :

32233297

32269232

32225019

معاونت مالی :

32234644

32238313

32268353

32267844

دبیرخانه : 32231415

بودجه  : 3222814

کمیسیون 77 : 32269185

 

 

 

ایمیل شهرداری:info@kermancity .ir---pr@kermancity.ir

آدرس ساختمان شهرداری مرکز :کرمان - میدان شورا

کد پستی شهرداری:7614764447