parks

Abouzar Park
Bahonar Park
Danesh Park
Danesh Park 2
Khatam Park
Babolhavaej St Park
Babolhavaej St Park 2
Resalat Park
Shahid Ghandi Park
Asaye Sefid Park
Shahid Chamran Park
Forough Park
Pardis Park
Ghaem Park
Tasfiyeh Khane Park
Taleghani Park
Niloufar Park
Shahab Park
Sarbazan Islam Park
Shahzadeh Mohammad Park
Tavkol Park
Sangi Park
Attar Park 1
Attar Park 2
Attar Park 3
Zam Am Park
Nastaran Park
Moayedi Park
Abshar Park
Golestan Park
Farhangiyan Park 1
Shahid Iranmanesh Park 1
 

Print

      Communication system : 137
      Message system : 10001371000
      Contact with the mayor
      Telephone : 32268350-034
     Address: Sepah St. Kerman