مسیرهای اصلی دسترسی به شهر کرمان

مسیرهای اصلی دسترسی به شهر کرمان


    ورودی از سمت سیرجان، شیراز و بندرعباس
    ورودی از سمت رفسنجان، تهران، یزد و اصفهان
    ورودی از سمت بم، زاهدان
    ورودی از سمت زرند و راور و مشهد
    ورودی از سمت جوپار، بافت و بندرعباس
    ورودی از سمت بندرعباس، رودان، کهنوج، جیرفت و راین

چاپ