ضمانتهای قابل ارائه

 

ضمانتهای قابل ارائه بوسیله شهرداری کرمان

- ارائه ضمانتهای لازم جهت انجام کلیه تعهدات ذکر شده در قرارداد فیمابین سرمایه گذار وشهرداری .

- تضمین خرید در مواردی که شهرداری به صورت خریدار انحصاری میباشد .

- تضمینها به سرمایه گذاران خارجی که توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه می شود .

§ تضمینها سرمایه های مشمول قانون سرمایه گذاری خارجی از کلیه حقوق ، حمایتها وتسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار است.

§ سرمایه های مشمول قانون سرمایه گذاری خارجی از کلیه حقوق،حمایتهاوتسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار است.

§ سرمایه گذاری خارجی موجب سلب مالکیت وملی شدن قرارنخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی ،به موجب فرایند قانونی به روش غیرتبعیض آمیزودر مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلا فاصله قبل از سلب مالکیت.

§ واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی ویا باموافقت هیات وتایید وزیرامور اقتصادودارایی به سرمایه گذار خارجی دیگرمجاز میباشد درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که بایدحداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد از نظر مقررات این قانون جایگزین ویا شریک سرمایه گذارقبلی خواهد بود.

§ تضمین جبران خسارت ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقت نامه های مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت .

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447