حضور شهردار کرمان به همراه استاندار در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا حضور شهردار کرمان به همراه استاندار در جمع نمازگزاران مسجد امام رضاحضور شهردار کرمان به همراه استاندار در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا