حضور  شهردار در بازارچه مددجویان و اهدای هدیه به کودک تحت پوشش کمیته امداد