بازدید شهردار از پروژه های سطح منطقه یک و چهار و سازمان پارک ها