بازدید شهردار کرمان به همراه خبرنگاران از پروژه های شهری