بازدید شهردار به همراه اعضای شورای شهر از مجموعه پارک مطهری