حضور سرزده شهردار کرمان در بین پاکبانان و تقدیر از زحمات آنها