بازدید استاندار و هیئت همراه از روند اجرای پروژه های شهری در آذر ماه