بازدید استاندار و هیئت همراه و شهردار کرمان از پروژه های شهری