بازدید شهردار کرمان از سازمان ها و واحدها ی زیرمجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک