بازدید رئیس و اعضای شورا و شهردار کرمان با خانواده شهدا