حضور رئیس شورای شهر و شهردار کرمان و پرسنل شهرداری در گلزار شهدا