بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساختمان جدید شهرداری
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساخ...
جزئیات
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساختمان جدید شهرداری
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساخ...
جزئیات
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساختمان جدید شهرداری
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساخ...
جزئیات
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساختمان جدید شهرداری
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساخ...
جزئیات
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساختمان جدید شهرداری
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساخ...
جزئیات
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساختمان جدید شهرداری
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساخ...
جزئیات
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساختمان جدید شهرداری
بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساخ...
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447