بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور ...
جزئیات
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور ...
جزئیات
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور ...
جزئیات
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور ...
جزئیات
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور ...
جزئیات
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور ...
جزئیات
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور ...
جزئیات
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید خبر نگاران به همراه معاون حمل و نقل و امور ...
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447