((آگهی مزايده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محیطی ))

برای مشاهده لیست تابلوهای تبلیغاتی محیطی اینجا کلیک کنید.

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447