آگهی مناقصه عمومی انجام امورات مراقبت ، نگهبانی، حفاظت و انتظامات در مجموعه پایانه مسافربری شهر کرمان

چاپ