آگهی مزایده عمومی اجاره دکه های مواد غذایی

آگهی مزایده عمومی


سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به اجاره دکه های مواد غذایی خود به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 93/05/26 لغایت 93/06/8 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 93/06/13 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان، خیابان سپه مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از مزایده ها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به یکی از دو صورت وجه نقد واریزی به حساب اعلام شده در اسناد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 93/06/15 انجام خواهد شد و در صورتیکه برندگان مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مزایده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برندگان مزایده میباشد و سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری

ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه ماهیانه(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال)

مدت قرارداد

درصد افزایش سالیانه مبلغ قرارداد

1

دکه فروش اسنک و ساندویچ پارک مادر

8/000/000

7/700/000

پایان سال 94

10 درصد

2

دکه فروش مواد غذایی پارک مادر

6/000/000

5/800/000

پایان سال 94

10 درصد

3

دکه فروش مواد غذایی پارک پردیسان قائم(جنگل قائم)

5/000/000

4/800/000

پایان سال 94

10 درصد


چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447