آگهی مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرمان در نظر دارد اجرای پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی بزرگراه شرقی شهر کرمان را با برآورد اولیه 3/148/767/365 ریال بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 93 با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران تایید صلاحیت شده و دارای رتبه بندی لازم و مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا دفتر فنی استانداری دعوت بعمل می آید ، ضمن معرفی کتبی نماینده خود(جهت اشخاص حقوقی ) برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ 93/06/04 لغایت 93/06/18 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 93/6/23 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ 158/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به شماره حساب 6155782610 بانک ملت به نام حساب سپرده شهرداری کرمان، به همراه سایر مدارک تحویل نمایند، بازگشایی پاکات در تاریخ 93/06/24 انجام می شود و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشدو سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447