آگهی مناقصه کارواش و تنظیف حدوداً 150 دستگاه اتوبوس

آگهی مناقصه عمومی

سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری امور کارواش و تنظیف حدوداً 150 دستگاه اتوبوس خود طی مدت یکسال و به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 93/06/04 لغایت 93/06/17 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 93/06/22 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان، خیابان سپه مراجعه نمایند . در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ40/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر مدارک تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 93/06/23 انجام می شود و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان


چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447