آگهی مزایده فروش زمین و آپارتمان شماره 47

آگهی مزایده فروش زمین و آپارتمان  شماره 47

 سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از زمینهای و آپارتمانهای خود را بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت املاک (به سازمان املاک شهرداری واقع در بلوار فردوسی کوچه شماره 4) و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 93/6/26 لغایت 93/7/8 به مدیریت امور قراردادها وجهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 93/7/14 به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان خیابان سپه (شهرداری مرکزی) مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ درج شده در اسناد مزایده را جهت هر کدام از املاک جداگانه بعنوان تضمین شرکت در مزایده بصورت وجه نقد واریزی به حساب  جام شماره38/ 12602792 به نام سازمان اموال و املاک به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 93/7/16 انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حد اکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام برندگان بصورت کتبی، نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به صورت نقد به حسابی که سازمان اعلام می نماید اقدام و سازمان نیز نسبت به تنظیم صورتجلسه واگذاری اقدام می نماید در غیر اینصورت تضمین شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه­های محلی و سراسری و همچنین کلیه هزینه­های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکیت و پذیره واجاره قطعات اوقافی مالیات و عوارض به عهده برندگان مزایده می باشد سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

­ردیف

موقعیت

کاربری

متراژ (مترمربع)

مبلغ پایه (ریال)

هر مترمربع


1

خیابان دستغیب دستغیب 42 – انتهای کوچه باغ فروغ –  قطعه 2

مسکونی

230

3/400/000

2

خیابان دستغیب دستغیب 42 – انتهای کوچه باغ فروغ –  قطعه 7

مسکونی

230

3/400/000

3

خیابان دستغیب دستغیب 42 – انتهای کوچه باغ فروغ –  قطعه 28

مسکونی

230

3/400/000

4

محله صنعتی بلوک 3 قطعه 66 (دارای معارض تصرف و ساختمان غیرمجاز) صرفاً قیمت پایه بر روی عرصه لحاظ شده است

صنعتی

192/41

1/986/667

5

شهرک باهنر – خیابان بهارستان بهارستان 16 مجتمع کیارش آپارتمان

شمال غربی طبقه اول

مسکونی

73/38

24/000/000

6

خیابان فروغ خیابان محراب زمین دونبش

مسکونی

492/17

6/900/000

7

انتهای بلوار شیراز مجتمع مسکونی صدف آپارتمان با شماره پلاک 5027 از 4 اصلی قطعه 5

مسکونی

83/55

21/000/000

8

بلوار کشاورز، کشاورز 9 مجموعه تجاری 42 واحد بصورت یکجا

(عرصه و اعیان)

تجاری

4308/7 مترمربع عرصه 2274/46مترمربع اعیان

42واحد تجاری بعلاوه محوطه سازی

109/345/842/000

یکجا

9

خیابان عباس صباحی مجتمع تجاری پزشکی صبا آپارتمان طبقه دو

تجاری

70/40

40/000/000

10

شهرک مطهری پشت پارک جنگلی شهید باهنر قطعه شماره 1

مسکونی

263/3

11/400/000

11

شهرک مطهری پشت پارک جنگلی شهید باهنر قطعه شماره 2

مسکونی

268/05

10/400/000

12

شهرک مطهری پشت پارک جنگلی شهید باهنر قطعه شماره 3

مسکونی

264/37

10/400/000

13

شهرک مطهری پشت پارک جنگلی شهید باهنر قطعه شماره 4

مسکونی

260/68

10/400/000

14

شهرک مطهری پشت پارک جنگلی شهید باهنر قطعه شماره 5

مسکونی

257

10/400/000

15

شهرک مطهری پشت پارک جنگلی شهید باهنر قطعه شماره 7

مسکونی

229/77

10/400/000

16

شهرک مطهری پشت پارک جنگلی شهید باهنر قطعه شماره 8

مسکونی

226/11

10/400/000

17

شهرک مطهری پشت پارک جنگلی شهید باهنر قطعه شماره 9

مسکونی

186/70

12/000/000

18

شهرک مطهری قطعه 7 از تفکیکی 3/63285 – 91

مسکونی

258/90

10/000/000

19

شهرک مطهری قطعه 8 از تفکیکی 3/63285 – 91

مسکونی

246

9/600/000

20

شهرک مطهری قطعه 18 از تفکیکی 3/63285 – 91

مسکونی

257/38

9/700/000

21

شهرک مطهری قطعه 19 از تفکیکی 3/63285 – 91

مسکونی

160/64

9/800/000

22

خیابان شهید دستغیب خیابان 32 متری قطعه 2

مسکونی

151/70

4/600/000

23

خیابان شهید دستغیب خیابان 32 متری قطعه 3

مسکونی

156/10

4/800/000

24

خیابان شهید دستغیب خیابان 32 متری قطعه 4

مسکونی

161/90

4/800/000

25

خیابان شهید دستغیب خیابان 32 متری قطعه 6

مسکونی

189/71

4/200/000

26

خیابان شهید دستغیب خیابان 32 متری قطعه 9

مسکونی

156/86

4/400/000

27

خیابان شهید مطهری خیابان شهید انجم شعاع قطعه 20

مسکونی

512/22

14/000/000

28

بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل قطعه 88

مسکونی

220

6/500/000

29

بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل قطعه 89

مسکونی

220

6/500/000

30

بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل قطعه 90

مسکونی

220

6/500/000

31

بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل قطعه 97

مسکونی

220

6/500/000

32

بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل قطعه 98

مسکونی

220

6/500/000

33

بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل قطعه 99

مسکونی

220

6/500/000

34

بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل قطعه 100

مسکونی

217/74

7/500/000

35

خیابان حکیم (دادبین) خیابان جنت حدفاصل جنت 1 – 3

مسکونی

102/6

12/000/000

36

بلوار شهدای خانوک ضلع شمالی خانوک 20

-

37/41

48/000/000

اجاره سالیانه


چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447