آگهی تکمیل یک کمربند سبز شهر کرمان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شهرداری کرمان در نظر دارد، اجرای پروژه تکمیل یک کمربند سبز شهر کرمان را با برآورد اولیه 11/465/736/060 ریال با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شرکتهای پیمانکار دارای صلاحیت مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا دفتر فنی استانداری دعوت بعمل می آید ،ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ 93/07/03 لغایت 93/07/16 و جهت تسلیم پشنهادات تا تاریخ 93/07/26 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند . در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادت مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ 41/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به شماره حساب 2171143803001 بانک ملی به نام حساب تمرکز وجوه سپرده شهرداری کرمان، به همراه سایر مدارک تحویل نمایند بازگشایی پاکتهای ضمانت نامه و فنی در تاریخ 93/07/27 و پاکتهای مالی پیشنهادهایی که امتیاز فنی لازم را کسب نمایند در تاریخ 93/08/04 انجام می شود و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447