آگهی بیمه مسئولیت مدنی جامع

آگهی مناقصه

شهرداری کرمان در نظر دارد جهت پوشش بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری کرمان در قبال اشخاص ثالث بشرح مندرج در اسناد مناقصه و به مدت 12 ماه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه بیمه گرهای واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 93/7/8 لغایت 93/7/22 به شهرداری مرکزی ، مدیریت امور قراردادها و جهت تسلیم پیشنهادت تا تاریخ 93/7/27 به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ 65/000/000 ریال را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریزی به حساب جام شماره 6155782610 به نام حساب سپرده شهرداری کرمان و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 93/7/28 انجام خواهد شد و در صورتی که برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . بدیهی است که هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد و سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447