آگهي مناقصه عمومي سازمان عمران

آگهي مناقصه عمومي

سازمان عمران شهرداري کرمان در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي مندرج در جدول ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد  لذا از كليه پيمانکاران واجد شرايط و متقاضي شرکت در مناقصه دعوت بعمل مي آيد جهت خريد اسناد مناقصه از تاريخ 94/2/19  لغايت 94/3/2  و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 94/3/7 به مديريت امور قراردادهاي شهرداري به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است وشرکت کنندگان بايد مبالغ مشخص شده در جدول ذيل (جهت هر کدام از مناقصه ها جداگانه) به عنوان ضمانت شرکت درمناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به شماره حساب ذکر شده در اسناد به همراه ساير مدارک تحويل نمايند . بازگشايي پاکتها در تاريخ 94/3/9 انجام خواهد شد ودر صورتيكه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمين شرکت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری بعهده برندگان مناقصه ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ کل برآورد اوليه (ريال)

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه(ريال)

1

حمل مصالح توسط 8 دستگاه کاميون کمپرسي تک با راننده و 4 دستگاه کاميون کمپرسي ده چرخ با راننده

-/3/487/050/000

-/174/500/000

2

تامین مصالح سنگ شکن شماره 1 و 2 به شرح مندرج در اسناد مناقصه توسط دودستگاه لودر و سه دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ و دپو مصالح توسط یکدستگاه بلدوزر یا یکدستگاه بیل مکانیکی

-/5/100/000/000

-/255/000/000

3

حمل قير 70*60 از بندر عباس به کرمان ، کيلومتر 18 جاده ماهان ، کارخانه آسفالت واقع در حسين آباد و حمل MC2 از بندر عباس به کرمان ، جاده روستای گجگين ، جنب کارخانه سيمرغ

-/4/000/000/000

-/200/000/000

4

حمل قير 70*60 از اصفهان يا شيراز به کرمان ، کيلومتر 18 جاده ماهان ، کارخانه آسفالت واقع در حسين آباد و حمل MC2 از اصفهان يا شيراز به کرمان ، جاده روستای گجگين ، جنب کارخانه سيمرغ

-/5/040/000/000

-/252/000/000

 

 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداري کرمان

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447