آگهي مزایده عمومي سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

آگهي مزایده عمومي

 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمان در نظر دارد نسبت به واگذاري شبکه تاکسی بیسیم به شرح مندرج در اسناد مزایده از طريق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از كليه موسسات / شرکت های دارای مجوز حمل و نقل عمومی معتبر از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمان که دارای حداقل 10 سال سابقه مفید و معتبر در امور حمل و نقل می باشند دعوت بعمل مي آيد جهت خريد اسناد مزایده از تاريخ 94/2/23  لغایت 94/3/5  و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 94/3/10 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ -/300/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان و یا به صورت وجه نقد واریزی به شماره حساب اعلام شده در اسناد به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 94/3/11 انجام می شود و در صورتيكه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مزایده ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده مندرج است.

                                                              

روابط عمومی و امور بین الملل  شهرداری کرمان

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447