آگهی مناقصه عمومی عملیات نصب انشعاب برق ساختمان جدید شهرداری

آگهي مناقصه عمومي

 

شهرداري كرمان در نظر دارد جهت عملیات نصب انشعاب برق ساختمان جدید شهرداری مرکز با برآورد اولیه 2/429/061/359  ریال بر اساس فهرست بهاء داخلی سال 97 شرکت توزیع برق شمال استان کرمان به مدت 45 روز ، از محل اعتبارات داخلی به صورت 50 درصد نقد ودر صورت عدم نقدینگی مابقی بصورت پروانه، زمین یا عوارض تفکیکی ، به شرح ذکر شده در اسناد مناقصه، از طريق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه پیمانکاران تائید صلاحیت شده و دارای حد اقل رتبه 5 صلاحیت رشته نیرو ، دعوت بعمل مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خريد اسناد مناقصه از تاريخ 97/9/12 لغایت 97/9/25 جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 97/10/1 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ 130/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به يکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به شماره حساب 5610119018501 نزد بانک مهر ایران به نام حساب سپرده پیمانکاران شهرداری کرمان ، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکتها در تاریخ 97/10/2  انجام می شود و در صورتيكه برندگان مناقصات حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

 

                                                                                                                  مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

 

                                                             

    

 

 

                                                                         

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه