آگهی مناقصه عمومی اجرای جدول گذاری در سطح معابر مناطق

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري كرمان در نظر دارد جهت اجرای جدولگذاری در سطح معابر مناطق چهار گانه شهر کرمان با برآورد ذیل بر اساس فهرست بهاء ابنیه  سال 97 به مدت 5 ماه  ، از محل اعتبارات داخلی بصورت 50 در صد نقد و 50 درصد زمین و پروانه ساختمانی به شرح ذکر شده در اسناد مناقصه، از طريق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه پیمانکاران تائید صلاحیت شده و دارای مجوز لازم  ، دعوت بعمل مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خريد اسناد مناقصه از تاريخ 97/10/29لغایت 97/11/11جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 97/11/16به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ ذکر شده در جدول ذیل را برای هر منطقه به طور جداگانه به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به يکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکتها در تاریخ 97/11/17 انجام می شود و در صورتيكه برندگان مناقصات حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شدلازم بذکر است به این مناقصه هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

 

                                                                                                                مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه