آگهی مزایده عمومی واگذاری تبلیغات تابلوها

آگهی مزايده عمومی

شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به واگذاری تبليغات تابلوهای مندرج در جدول ذیل و به شرح ذکر شده در اسناد مزایده به مدت سه سال با افزایش سالیانه 15درصد از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد .لذا از کليه شرکتهای تبليغاتی دارای مجوز لازم دعوت بعمل  مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خريد اسناد مزايده از تاریخ 97/12/7 لغايت 97/12/19و جهت تسليم پيشنهادات تا تاریخ 97/12/21 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از گروه ها  جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به یکی از دو صورت وجه نقد واريزی و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 97/12/22 انجام خواهد شد و در صورتیکه برندگان مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمين شرکت در مزايده آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برندگان مزايده ها ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است .

                                                                                                                                         مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه