آگهی مناقصه عمومی اجرای درپوش فلزی کانال بزرگراه شمالی امام رضا (ع)

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري كرمان در نظر دارد جهت اجرای درپوش فلزی کانال بزرگراه شمالی (امام رضا (ع))کرمان با برآورد 4/609/381/936 ریال بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 97 به مدت 3 ماه  ، از محل اعتبارات داخلی بصورت 50% نقد و 50% تهاتر بازمین یا پروانه ساختمانی به شرح ذکر شده در اسناد مناقصه، از طريق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه پیمانکاران تائید صلاحیت شده و دارای مجوز لازم ، دعوت بعمل مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خريد اسناد مناقصه از تاريخ 97/12/16 لغایت 97/12/28 و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 98/1/19 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ 240/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به يکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکتها در تاريخ 98/1/20 انجام می شود و در صورتيكه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود ضمانت نامه ایشان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شدلازم بذکر است به این مناقصه هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

 

                                                                                                                مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه