جمع آوری بیش از دو هزار متکدی و دستفروش ازسطح شهر کرمان

در شش ماهه ی اول سال جاری انجام پذیرفت :

جمع آوری بیش از دو هزار متکدی و دستفروش ازسطح شهر کرمان


سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

مدیر واحد اجرائیات و امور انتظامی شهرداری از جمع آوری بیش از دو هزار متکدی و دستفروش ازسطح شهر کرمان در شش ماهه ی اول سال جاری در شهر کرمان خبر داد.

رضا میرزایی با بیان اینکه در شش ماهه ی اول امسال هزار و 141 متکدی از سطح شهر کرمان جمع آوری و تحویل اردوگاه داده شدند، افزود : این متکدیان هم اتباع بیگانه و هم ایرانی بودند که اکثر آنها را کودکان تشکیل داده بودند.

وی هم چنین از جمع آوری وسایل 889  دستفروش در مدت یاد شده در شهر کرمان خبر داد و اظهار داشت : اکثر وسایل دستفروشان به پوشاک  اختصاص داشت.

 

 

چاپ