برپايي جلسه ملاقات عمومي شهرداربا شهروندان

برپايي جلسه ملاقات عمومي شهرداربا شهروندان

alt

سرويس خبر :اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

صبح امروز جلسه ملاقات عمومي شهردار كرمان با حضورمعاونان شهردار ، مديران عامل سازمان هاي تابعه شهرداري وشهرداران مناطق در دفتر معاون خدمات شهري شهرداربرگزار شد.

در اين نشست يكي از شهروندان در خصوص  حق تفكيك ملك خويش كه مكلف به پرداخت وجه بود، از شهردار در خواست اعمال تخفيف در مبلغ صادره را داشت كه مهندس سيف الهي اعمال هر گونه تخفيف را غير ممكن دانست و دستور داد مبلغ تعيين شده به صورت نقد و اقساط از اين شهروند دريافت شود.

يكي از شهروندان شهرك ولايت نيز در اين نشست درخواست ايجاد و توسعه ي فضاي سبز در اين شهرك را داشت كه شهردار با اشاره به قوانين اداره ي امور شهرك ها اين اقدام را مربوط به هيئت مديره خود شهرك اعلام كرد و جمع آوري زباله ها را از وظايف قانوني شهرداري در انجام خدمات به شهرك ها دانست.

شهروندي كه زمين مسكوني از شهرداري كرمان اخذ كرده بود از شهردار خواستار تخفيف در  پرداخت وجه زمين را داشت كه شهردار اعمال تخفيف املاك را غير مقدور دانست.

يكي از پرسنل شهرداري خواستار جذب فرزندش در مجموعه ي شهرداري شد كه مهندس سيف الهي اين اقدام را منوط به اخذ مجوز استخدام و طي تشريفات و ضوابط قانوني دانست.

در اين نشست همچنين يكي از مراجعان در خواست تخفيف در مبلغ قدرالسهم ملك تفكيكي خود را داشت كه شهردار اين اقدام راغير قانوني دانست و لزوم پرداخت قدر السهم از سوي شهروندان را برابر قوانين لازم برشمرد.

شهروند ديگري كه درخواست تخفيف در پرداخت عوارض خدمات شهري را داشت ، كه شهردار اين امر را غير قانوني دانست.

يكي ديگر از مراجعان كه زمين واگذاري خود را از مسكن و شهرسازي تحويل گرفته بود ، در خصوص پرداخت ديون شهرداري خواستار تجديد نظرشد كه شهرداركرمان  پرداخت ديون حقه شهرداري برابر قانون و مطابق قيمت كارشناسي روزرا از وظايف شهروندان دانست.
چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447