نصب پارکومتر های هوشمند خیابان بهشتی وشریعتی


نصب پارکومتر های هوشمند در خیابان های بهشتی وشریعتی

alt

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری

مدیر عامل محترم سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری کرمان گفت : نصب پارکومترهای هوشمند درخیابان های بهشتی وشریعتی به پایان رسید.

مهندس نیک طبع افرود:پیمانکار پارکومترها دراواخرهفته گذشته باتوجه به جانمایی واجرای فوندانسیون ،اقدام به نصب 40دستگاه پارکومتر هوشمند نموده است .

وی درادامه افزود این 40دستگاه قادربه کنترل 320دستگاه خودروبوده ودرمرحله ی بعد خیابان های قدس فلسطین ومعلم دردستور نصب قراردارند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447