افتتاح پارك شورا

پارك شورا در ساعت 10:30 صبح روز يكشنبه مورخ 22/9/88 با حضور شهردار محترم ،جناب آقاي مهندس سيف الهي ،اعضاي محترم شوراي شهر و مديران محترم شهرداري افتتاح گرديد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447