افتتاح پارك شورا

پارك شورا در ساعت 10:30 صبح روز يكشنبه مورخ 22/9/88 با حضور شهردار محترم ،جناب آقاي مهندس سيف الهي ،اعضاي محترم شوراي شهر و مديران محترم شهرداري افتتاح گرديد.

چاپ