کلیه پرسنل شهرداری تحت پوشش بیمه عمر هستند

معاون مالی اداری  شهردار کرمان خبر داد:

کلیه پرسنل شهرداری تحت پوشش بیمه عمر هستند

alt

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

معاون مالی اداری شهرداری کرمان گفت :کلیه پرسنل شهرداری تحت پوشش بیمه عمر هستند.

محمد فروغی ضمن اشاره  به ارائه ی بخش نامه ای از سوی دولت در سال 1386 به دستگاه های اجرایی جهت جهت اخذ قرارداد با سازمان بازنشستگی برای قراردادن نیروها تحت پوشش بیمه عمر ، افزود : هم اکنون کلیه ی پرسنل شهرداری تحت پوشش بیمه عمر هستند.

وی اظهارداشت :بر اساس دستورالعمل بیمه ی  یاد شده کلیه نیروها بدون در نظر گرفتن سقف سنی تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد : مبلغ بیمه ی عمر تا سال گذشته دو میلیون تومان تعیین شده بود که اکنون این مبلغ به سه میلیون تومان افزایش یافته است.

چاپ