اجراي طرح مشاركت سبزدرمناطق چهارگانه شهرداري

اجراي طرح مشاركت سبزدرمناطق چهارگانه شهرداري

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

مدير دفتر همياري ومشاركتهاي مردمي شهرداري كرمان از اجراي طرح مشاركت سبز توسط سازمان پاركها وفضاي سبز طي هفته گذشته درمناطق چهار گانه شهرداري خبرداد.محمد مهدي موحدي گفت:دراين راستا انجام عمليات تسطيح وآماده سازي فضاهاي سبز شهرك مهاجرين ازجمله اقدامات صورت گرفته درقالب طرح مشاركت سبز درمنطقه يك به شمارمي رود.وي درادامه انجام عمليات پاكسازي علف هاي هرز درمحوطه فضاهاي سبز زير پل غدير درچهاراه فرهنگيان وتسطيح خاك دررفوژ وسط بزرگراه شمالي (حدفاصل سه راه شرف آباد تاسه راه كوثر) را از فعاليت هاي صورت گرفته درمنطقه دو دانست وافزود:همچنين طي هفته گذشته عمليات پاكسازي و وجين علف هاي هرز دررفوژ وسط بزرگراه امام از سه راه سيلو تا چهارراه اقتصاد درمنطقه سه انجام شده است.موحدي انجام عمليات واكاري درخت وكاشت درخت به صورت پراكنده درقسمت رفوژ وسط بلوار 22 بهمن را از اقدامات صورت گرفته در قالب طرح مشاركت سبز در منطقه چهار عنوان كرد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447