شستشوي تابلوهاي سطح منطقه چهارشهركرمان


شستشوي تابلوهاي سطح منطقه چهارشهركرمان

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

شهردارمنطقه چهاركرمان از شستشوي تابلوهاي مختلف سطح منطقه خبرداد.

مهندس خدادادي با اشاره به اهميت تابلوهاي شهري درراهنمايي وهدايت شهروندان گفت:نظافت وشستشوي اين تابلوها امري مهم وضروري محسوب مي شود.وي ادامه داد:درراستاي اين اقدام انواع تابلوهاي ترافيكي،تابلوهاي راهنماي شهري،المان ها وتابلوهاي شماره گذاري كوچه ها مورد نظافت وشستشو قرار گرفته است.علي خدادادي با بيان اينكه اين اقدام به همت معاونت امور شهري شهرداري منطقه چهار صورت گرفته است،تصريح كرد:تعويض پرچم هاي پلل فجر وسطح منطقه ازديگر اقداماتي است كه طي اين مدت درسطح منطقه چهارانجام گرفته است.وي از شهروندان خواست تادرحفظ نظافت وپاكيزگي فضاهاي شهري كوشا باشند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447