اجراي عمليات لايه روبي جوي هاي سطح منطقه چهار

اجراي عمليات لايه روبي جوي هاي سطح منطقه چهار

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

شهردارمنطقه چهار كرمان از اجراي عمليات لايه روبي جوي هاي سطح منطقه درسال جاري خبرداد.

مهندس خدادادي گفت:درراستاي انجام اين عمليات تاكنون لايه روبي جوي هاي خيابان هاي سرباز،سرآسياب،بلوار 22 بهمن،شهيد مدرس و17 شهريور انجام گرفته است.وي افزود:همچنين لايه روبي جوي هاي مابقي خيابان هاي سطح منطقه دردست اقدام مي باشد كه به زودي به اتمام خواهد رسيد.وي با اشاره به ضرورت زيبا سازي وبهسازي فضاهاي شهري تصريح كرد:همچنين عمليات گل كاري فلاورباكس هاي واقع درخيابان شهداي پيرانشهر دردست اقدام مي باشد كه اين اقدام با ايجاد سيستم آبياري قطره اي صورت مي گيرد.وي انجام اين اقدامات را قدمي درجهت بهسازي فضاهاي شهري وايجاد روحيه نشاط وشادابي درشهروندان عنوان كرد و افزود: شهروندان نيز مي توانند باحفاظت ازفضاهاي شهري شهرداري راياري كنند.

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447