74 ميليارد ريال از اعتبارات استاني به پروژه هاي شهري

توسط فرماندار كرمان اختصاص يافت :

74 ميليارد ريال از اعتبارات استاني به پروژه هاي شهري

سرويس خبر : اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

مبلغ 74 ميليارد ريال از اعتبارات استاني توسط فرمانداري كرمان به پروژه هاي شهري اختصاص يافت.

شهردار كرمان با اعلام اين خبر ضمن اشاره به رويكرد مثبت و خوب جناب سعيدي فرماندار كرمان به اجراي پروژه هاي مختلف عمراني در شهر كرمان ، از فرماندار كرمان به جهت نگاه ويژه به زيباسازي ، توسعه ، عمران و آباداني شهر كرمان تقدير و تشكر كرد.

مهندس ابوالقاسم سيف الهي اظهار داشت : از 74 ميليارد ريال مبلغ تعيين شده ،مقررگرديد 15 ميليارد ريال آن براي  توسعه ي فضاي سبز ، دو ميليارد ريال در جهت امورترافيكي و مابقي  جهت تكميل تقاطع هاي غير هم سطح در حال احداث در شهر كرمان مورد استفاده قرار گيرد.

وي هم چنين از اختصاص بخشي از اين اعتبار به اجراي عمليات زيرسازي ، آسفالت و جدول گذاري در نقاط مختلف شهر كرمان خبر داد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447