ضرورت برگزاری برنامه های منسجم با گروه های محلی در زمان بروز حوادث احتمالی

در پی برگزاری مانور آمادگی در برابر زلزله در شهرک باهنرعنوان شد:

ضرورت برگزاری برنامه های منسجم با گروه های محلی در زمان بروز حوادث احتمالی

 

مانور آمادگی در برابر زلزله با همکاری دستگاه های مرتبط با این امر در یکی از مدارس شهرک باهنر برگزار گردید.

به گزارش کرمان آنلاین،محمد رضا عسکری رییس مدیریت بحران شهرداری،برگزاری برنامه های منسجم با گروه های محلی و همچنین ساماندهی تیم های عملیاتی در کل شهر کرمان را امری ضروری دانست و از برنامه ریزی مدیریت

بحران در این خصوص خبر داد. 

لازم به ذکر است در ادامه تیم های واکنش سریع به انجام مانور پرداختند .

گفتنی است در این مانور دستگاه های مسئول،آمادگی خود را در برابر حوادث احتمالی به نمایش گذاشتند.

چاپ