اجراي طرح پاكسازي (137) درمناطق چهارگانه شهرداري

 

اجراي طرح پاكسازي (137) درمناطق چهارگانه شهرداري

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

مديردفترهمياري ومشاركتهاي مردمي شهرداري كرمان ازاجراي طرح پاكسازي (137) درمناطق چهارگانه شهرداري خبرداد.محمد مهدي موحدي گفت:انجام عمليات بارگيري زباله به صورت پراكنده دربزرگراه شرقي،جمع آوري خاكروبه دركوچه هاي فرعي خيابان امام خميني(ره)،بارگيري پسماندهاي حاصل ازلايروبي درخيابان مهديه وبارگيري خاك نخاله درخيابان مصلي روبروي اداره تامين اجتماعي ازجمله اقداماتي است كه درقالب طرح پاكسازي (137) در منطقه يك صورت گرفته است.وي درادامه ازانجام عمليات لايروبي درباند كندرو بلوار جمهوري اسلامي حدفاصل سه راه هوانيروز به طرف فرودگاه وخيابان شهيد علي ضياء طي هفته گذشته درمنطقه دو خبرداد وافزود: عمليات پا كسازي وآماده سازي پارك بوستان مادرجهت برپايي نمايشگاه گل وگياه وپاكسازي بعد ازانجام عمليات اداره آب وفاضلاب درخيابان شهيد رجايي(كوچه 86 تا92) ازديگر اقداماتي است كه درقالب طرح (137) در منطقه دوانجام شده است.موحدي ادامه داد:انجام عمليات بارگيري پسماندهاي حاصل ازلايروبي درخيابان هاي خرمشهر(توانير)،پروين اعتصامي(كوچه شماره 10)،شهرك مطهري خيابان باب الحوائج وپشت مجتمع فردوس 1 ،رفوژ وسط بلوارابوالفضل(ع) واقع درشهرك مطهري وبلوار ميزا آقاخان،جمع آوري شاخه هاي هرس شده درختان درخيابان استاد شهريارومحوطه دور پارك هميشه بهارنيز ازجمله اقداماتي است كه درمنطقه سه طي هفته گذشته صورت گرفته است.وي همچنين انجام عمليات لايروبي دربلوار22 بهمن(روبه روي شركت گاز) وبارگيري پسماندهاي حاصل ازلايروبي درخيابان اسدآبادي را ازاقدامات انجام شده درمنطقه چهارعنوان  و تصريح كرد:عمليات تسطيح خاكها درقسمت رفوژ وسط بزرگراه جنوبي ازسه راه توكل آباد تاسه راه دستغيب،بارگيري زباله درشهرك صنعتي وقسمت پشت ميدان تره بارقديم وتنظيف كوچه هاي شماره 31 خيابان اسد آبادي وشماره 8 خيابان شهيد دستغيب ازديگر اقدامات انجام شده درقالب طرح (137) درمنطقه چهار محسوب مي شود.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447