اجراي طرح مشاركت سبزدرمناطق چهارگانه شهرداري

 

اجراي طرح مشاركت سبزدرمناطق چهارگانه شهرداري

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

مديردفتر همياري ومشاركتهاي مردمي شهرداري كرمان ازاجراي طرح مشاركت سبز توسط سازمان پاركها وفضاي سبزطي هفته گذشته درمناطق چهارگانه شهرداري خبرداد.

محمد مهدي موحدي انجام عمليات لايروبي جوي هاي وسط ودوطرف بلوار مهديه حدفاصل چهاراه مهديه به سمت بزرگراه راازاقدامات انجام شده درقالب طرح مشاركت سبز در منطقه يك عنوان كردو گفت:عمليات آماده سازي بوستان مادر براي برپايي نمايشگاه گل وگياه نيز از اقدامات انجام شده درمنطقه دو مي باشد.وي آماده سازي غرفه مربوط به منطقه سه درنمايشگاه گل وگياه واقع در بوستان مادر راازاقدامات صورت گرفته درقالب طرح مشاركت سبزعنوان وتصريح كرد:همچنين انجام عمليات وجين علف هاي هرز درپارك گلستان ازفعاليت هاي انجام شده درمنطقه چهار به شمار مي رود.

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447