تنظیف مسیر مدارس درسطح منطقه چهاربه مناسبت بازگشایی مدارس

 

تنظیف مسیر مدارس درسطح منطقه چهاربه مناسبت بازگشایی مدارس

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

شهردار منطقه چهارازانجام عملیات تنظیف وپاکسازی درمعابرومسیرهای مربوط به مدارس واقع درسطح این منطقه به مناسبت بازگشایی مدارس درمهرماه سال جاری خبرداد.

مهندس خدادادی با اشاره به اینکه عملیات تنظیف این معابردرحال انجام می باشد،گفت:این اقدام به مناسبت بازگشایی مدارس وباهدف تامین رفاه حال دانش آموزان صورت می گیرد.

وی درادامه بر ضرورت پاکسازی وزیباسازی معابرتاکید کرد وافزود:پاکسازی وتنظیف معابرباعث ایجاد روحیه نشاط وشادابی درشهروندان می شود.وی ازشهروندان ودانش آموزان خواست تا درحفظ پاکیزگی معابر واماکن عمومی با شهرداری همکاری کنند.

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447