بازسازي و زيباسازي المان ميدان شهداي نيروي انتظامي

بازسازي و زيباسازي المان ميدان شهداي نيروي انتظامي

 

سرويس خبر : اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

شهردار منطقه ي يك از بازسازي و زيباسازي المان ميدان شهداي نيروي انتظامي خبر داد.

مهندس علي سعيدي بااشاره به به اينكه با توجه به گذر زمان و وضعيت آب و هوايي  المان اين ميدان نياز به تعميرات و بازسازي داشت، از بازسازي و زيباسازي آن در يك ماه گذشته خبر داد.

وي ضمن اشاره به وجود نقش هاي برجسته اي با موضوع جنگ و دفاع مقدس بر روي ستون اين المان و هم چنين پرندگان در اطراف آن ، افزود : به همت نيروهاي واحد كادر اماني شهرداري نقش هاي برجسته ي اين المان با دقت و ظرافت هرچه تمام تر ترميم و بازسازي شدند .

وي هم چنين از رنگ آميزي اين المان در مدت ياد شده خبر داد.

چاپ