اجرای فاز دوم استقرار نرم افزار یکپارچه اداری و مالی شهرداری

اجرای فاز دوم استقرار نرم افزار یکپارچه اداری و مالی شهرداری

 

در ادامه روند استقرار نرم افزار یکپارچه اداری و مالی شهرداری، فاز دوم این پروژه شامل آموزش کاربران مناطق و سازمانهای مختلف شهرداری اجرا شد.

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، طی این فاز، آموزش‌های لازم ساختار جدید و نحوه پیاده سازی بودجه عملیاتی، توسط مدیر برنامه و بودجه شهرداری به کاربران مرتبط ارائه شد.

بر اساس این گزارش نحوه ورود اطلاعات در نرم افزار و سایر بحث های نرم افزاری از دیگر مواردی است که به کاربران آموزش داده شد.

 

چاپ