اطلاعیه صندوق قرض الحسنه و خیریه علی اصغر امام حسین(ع)

از کلیه همکاران که به منظور ضمانت خود یا سایرین بر اساس لیست زیر چک تحویل صندوق قرض الحسنه داده اند تقاضا میشود جهت استرداد چکهای خود ضمن هماهنگی به محل صندوق واقع در اطاق 111 ساختمان جدید شهرداری مرکز مراجعه فرمایند.
صندوق قرض الحسنه وخیریه علی اصغر امام حسین(ع)

چاپ