انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری و پوشاک مهدی

انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری و پوشاک مهدی 

 

چاپ