خدمات الکترونیکی

سامانه دریافت فیش حقوقی پرسنل شهرداری از اسفند 1399 تا کنون

همکار گرامی نام کاربری کد ملی شما و جهت دریافت گذر واژه به مسئول امور مالی مراجعه نمائید .

سامانه دریافت فیش حقوقی پرسنل شهرداری تا بهمن 1399

همکار گرامی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور به مسئول امور مالی مراجعه نمائید .

نرم افزار موبایلی سامانه 137 کرمان

نرم افزار کرمون من

عوارض خودرو

درخواست ملاقات با شهردار

سامانه شفافیت

پیگیری نامه‏ ها

چاپ